CMATI

|
|
|
Compartir

Identificación con microchips

A identificación individual con microchip é obrigatoria:

 • Para tódolos animais potencialmente perigosos desde xullo de 2002.
 • Para tódolos cans desde xullo de 2003.

A identificación dos cans e dos animais considerados como potencialmente perigosos está regulada no artigo 5º do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia.
A identificación definitiva supón a marcaxe con microchip e o procesamento informático dos datos relativos á marcaxe. O microchip asigna ó animal un código de identificación individual que permite diferencialo doutro, relacionando a súa propiedade cunha persoa física ou xurídica.
Os datos almacénanse nun sistema informático responsable da emisión e control dos códigos de identificación (REGIAC). A base de datos actúa como rexistro de censado e identificación.
A modo de exemplo, en persoas, o censado podería ser algo similar a un empadroamento a nivel de concello, e a identificación individual sería algo similar ó noso DNI, e do mesmo modo que o DNI actuaría como identificación no país de orixe e no extranxeiro.
Xurde un novo concepto de identificación animal, no que o importante é que cada animal sexa identificado individualmente de xeito fiable e permanente. Para que isto sexa así deben darse dous requisitos básicos:

 • Método de identificación fiable.
 • Base de datos que o sustente.

O bo funcionamento e coordinación entre ambos, garantizan unha correcta identificación.

Sen o microchip estou perdido:

Dende o 2 de xullo de 2003 é obrigatoria a identificación con microchips de tódolos cans da Comunidade Autónoma Galega (Decreto 90/2002, do 28 de febreiro).¿Qué é un microchip? É un dispositivo electrónico diminuto que se implanta baixo a pel do pescozo do can, mediante unha inxección, e aporta a cada animal un código individualizado. O código do microchip léese mediante lectores electrónicos dos que dispoñen os axentes da autoridade e os veterinarios actuantes do REGIAC (Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía).

 • ¿Qué é o REGIAC (Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía)?

É un rexistro informatizado donde se recolle toda a información dos microchips dos cans identificados en Galicia. É propiedade da Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia, e actualmente está xestionado polo Consello Galego de Colexios Veterinarios.

Información para propietarios de animais:

 • ¿Onde podo identificar o meu can cun microchip?

A implantación debe ser realizada por veterinarios actuantes do REGIAC, autorizados pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Días despois de efectuar a identificación recibirá no seu enderezo unha tarxeta acreditativa. A maioría das clínicas veterinarias de Galicia contan xa polo menos cun veterinario autorizado por dita Consellería. Algúns dos veterinarios realizando clínica ambulatoria tamén están rexistrados. Consulte co seu veterinario habitual ou nas clínicas veterinarias da súa localidade.

 • ¿Qué ventaxas ten o microchip para mín e para o meu can?
  • É unha identificación que aporta a cada animal un código polo que será recoñecido durante toda a súa vida.
  • Garante unha implantación rápida, indolora e invisible.
  • Facilita a recuperación de animais extraviados ou roubados.
  • Axuda a garantir un control sanitario da poboación canina.
 • ¿Qué ocurre se xa teño o meu can identificado con microchip no pasado?

Pode estar tranquilo.A información sobre vostede e o seu can non se perde porque as antigas bases de datos volcarán a súa información na aplicación informática do REGIAC.
O microchip fomenta a tenza responsable e evita posibles abandonos, os cans tamén teñen documento de identidade.

Información para veterinarios

 • Lexislación de referencia:
  • Ley 50/1999, del 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Perligrosos e Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos.
 • Explicación do procedemento:
  • A implantación do microchip será efectuada por un veterinario nomeado a tal efecto pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Os veterinarios que desexen participar no proceso de identificación de animais de compañía da Comunidade Autónoma Galega deberán solicitalo á Dirección Xeral de Conservación da Natureza de dita Consellería acreditando que cumpren polo menos os seguintes requisitos:
   • Que están inscritos no Colexio Oficial de Veterinarios
   • Que están dados de alta para o exercicio libre da profesión
Documento/s relacionados
 • Resumo de requisitos e documentación xustificativa que se debe achegar coa solicitude Descargar
 • Modelo de solicitude Descargar