CMATI

|
|
|
Compartir

Lexislación

Lexislación de referencia

Modificada por:

Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior (DOG núm. 36 do 23.02.2010).

  Lei 8/2014, do 26 de setembro, de reforma da Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade (DOG núm. 191 do 07/10/2014).

 

  • Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección dos animais domésticos e salvaxes en catividade (DOG núm. 107 do 05.06.1998).

             Modificado por:

 Decreto 111/2010, do 24 de xuño, polo que se modifican diversos decretos en materia de agricultura, formación agraria e conservación da natureza, para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE, relativa aos servizos no mercado interior (DOG núm. 130 do 09.07.2010). Corrección de erros (DOG núm. 147 do 03.08.2010).

Orde do 13 de xullo de 2010 pola que se aproba e se dá publicidade ao modelo de comunicación previa relativa ao inicio do exercicio de actividade nun establecemento veterinario, nun centro dedicado ao acicalamento nunha residencia de animais (DOG núm. 136 do 19.06.2010).