CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2130/2018 Modificación puntual núm.4 do Plan xeral de ordenación municipal da Peroxa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2129/2018 MP do PXOM en execución das sentenzas anulatorias do polígono 11-Castiñeiriño,Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2128/2018 Modificación puntual do Plan parcial no SR-D en Lalín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2127/2018 Plan especial de reforma interior da unidade de actuación UA3 Montana, concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2126/2018 Delimitación de solo de núcleo rural da Corga, Padrenda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2125/2018 Modificación puntual do PXOU (1993) para a reordenación do ámbito do Barrio do Cura, Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2124/2018 MP do Plan parcial do Solo apto para urbanizar industrial 5 (SAUI -5) de Piadela, Betanzos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2123/2018 Plan especial de protección do xacemento da Atalaia, Cervo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2122/2018 Instrumento de ordenación provisional para o ámbito A-7-02 Recaré, Vigo Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2121/2018 Modificación puntual número 3 do Plan xeral de ordenación municipal de Valga na normativa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.