CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
1948/2017 MP do Plan especial de protección e reforma interior do casco Historico, Mondoñedo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1947/2017 Modificación puntual do Plan parcial do S-O5, Cortes-Condomiña, Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1946/2017 Delimitación de solo de núcleo rural en A Eixavedra, parroquia de Santiago de Mondariz,Castro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1945/2017 MP nº 1 do Plan sectorial de ordenación das áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia Ordenación do territorio urbano  Ver proxecto Enviar comentario
1944/2017 MP das NNSS do sector 1 do polígono industrial Monte do Cristo, Portomarín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1943/2017 MP nº 20 das NNSS no polígono industrial de Tremoedo e a súa contorna, Vilanova de Arousa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1942/2017 Plan Especial de Reforma Interior PERI P-B4-07, Concello de Ames Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1941/2017 Plan especial de dotacións para equipamento asistencial de FUDACE, Castro de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1940/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións nas Cachopas – Ouzande, A Estrada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1939/2017 MP núm. 6 do PXOM para a recualificación de dúas parcelas dotacionais, A Laracha Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.