CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
1933/2017 Delimitación do núcleo rural de Casagrandes, concello de Padrenda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1932/2017 Modificación puntual 02 do Plan xeral de ordenación urbana de 1995, Cedeira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1931/2017 MP do PXOU no lugar de Alemparte, parroquia de Mariz, concello de Chantada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1930/2017 odificación singular nº 2 do PS do Parque empresarial terciario Porto de Molle, Nigrán Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1929/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións do complexo balneario-asistencial de Caldeliñas, Verín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1928/2017 MP núm.1 do PXOM, modificación de aliñacións no núcleo rural de Lestimoño, Ponteceso Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1927/2017 MP do PXOM para reubicar o solo urbanizable industrial S-01, Dodro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1926/2017 Plan de acción contra o ruído Transporte  Ver proxecto Enviar comentario
1925/2017 Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións do Consorcio Local dos Peares Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1924/2017 PE de infraestruturas Acondicionamento da rúa entre Avda. Bellavista e Avda. da Veiga, Cervo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.