CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2131/2018 Modificación puntual do PXOU en Pousada, Chantada Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2132/2018 Plan parcial do sector de solo urbanizable delimitado SUR-D/S-T3/AR S-T3 A Revolta , CarballoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2133/2018 Plan especial de ordenación do núcleo rural de Pedra do Sal e protección do seu contorno, CarballoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2134/2018 Modificación puntual núm.2 das Normas subsidiarias de planeamento do concello de Cerdedo-CotobadeOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2135/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Vilagarcía de ArousaPlan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2136/2018 MP do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito dotacional do solo urbano, Xunqueira de AmbíaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2137/2018 Modificación puntual da ordenanza 8.3 do PXOM, dotacional de equipamentos, concello de RibeiraOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2138/2018 Plan especial de reforma interior no ámbito da unidade de atuación 46, ArteixoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2139/2018 MP das Normas subsidiarias de planpara a recualificación dun ámbito de solo urbano, CangasOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2140/2018 Delimitación do solo de núcleo rural de PunxínOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2141/2018 Prox sectorial de incidencia supramunicipal aproveitamento hidroeléctrico de Portodiz no río FurelosEnerxía  Ver proxecto Enviar comentario
2142/2018 Plan especial da zona de servizo portuaria da dársena de Punta Longosteira, ArteixoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2143/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións Cemiterio El Plantío, Seiró, Vilar de BarrioOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario