CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2143/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións Cemiterio El Plantío, Seiró, Vilar de Barrio Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2142/2018 Plan especial da zona de servizo portuaria da dársena de Punta Longosteira, Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2141/2018 Prox sectorial de incidencia supramunicipal aproveitamento hidroeléctrico de Portodiz no río Furelos Enerxía  Ver proxecto Enviar comentario
2140/2018 Delimitación do solo de núcleo rural de Punxín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2139/2018 MP das Normas subsidiarias de planpara a recualificación dun ámbito de solo urbano, Cangas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2138/2018 Plan especial de reforma interior no ámbito da unidade de atuación 46, Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2137/2018 Modificación puntual da ordenanza 8.3 do PXOM, dotacional de equipamentos, concello de Ribeira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2136/2018 MP do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito dotacional do solo urbano, Xunqueira de Ambía Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2135/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Vilagarcía de Arousa Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2134/2018 Modificación puntual núm.2 das Normas subsidiarias de planeamento do concello de Cerdedo-Cotobade Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.