CMATI

|
|
|
Compartir

Normativa básica

Lexislación europea:

 • Directiva 2003/4/CE, do 28 de xaneiro, do Parlamento Europeo e do Consello, relativa ao acceso ao público da información ambiental e pola que se derroga a Directiva 90/313/CEE do Consello.
 • Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de maio de 2003, pola que se establecen medidas para a participación do público na elaboración de determinados plans e programas relacionados co medio e pola que se modifican, no que se refire á participación do público e o acceso á xustiza, as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE do Consello.
 • Directiva 2010/75/UE sobre emisións industriais (DEI). Este texto legal refunde as seguintes directivas:
  • Directiva 78/176/CEE do Consello, do 20 de febreiro de 1978, relativa aos residuos precedentes da industria do dióxido de titanio.
  • Directiva 82/883/CEE Consello, do 3 de decembro de 1982, relativa ás modalidades de supervisión e de control dos medios afectados polos residuos procedentes da industrial do dióxido de titanio.
  • Directiva 92/112/CEE do Consello, do 15 de decembro de 1992, pola que se fixa o réxime de harmonización dos programas de redución, con vistas á supresión da contaminación producida polos residuos da industria do dióxido de titanio.
  • Directiva 96/61/CE do Consello, do 24 de setembro, relativa á prevención e ao control integrados da contaminación (IPPC).
  • Directiva 1999/13/CE, do 11 de marzo de 1999, relativa á limitación das emisións de compostos orgánicos volátiles debidas ao uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalacións.
  • Directiva 2000/76/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 4 de decembro de 2000, relativa á incineración de residuos.
  • Directiva 2001/80/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2001, sobre limitación de emisións á atmosfera de determinados axentes contaminantes procedentes de grandes instalacións de combustión.
 • Directiva 2012/18/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 4 de xullo de 2012, relativa ao control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas e pola que se modifica e ulteriormente derroga a Directiva 96/82/CE.

Lexislación estatal:

 • Real Decreto 1254/1999, do 16 de xullo, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas.
 • Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (Lei IPPC).
 • Real decreto 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para a declaración de solos contaminados.
 • Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE).
 • Real decreto 509/2007, do 20 de abril, polo que se aproba o Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación.
 • Lei 26/2007, do 23 de outubro, de responsabilidade ambiental.
 • Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos.

Lexislación autonómica:

 • Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación do impacto ambiental para Galicia.
 • Decreto 156/1995, do 3 de xuño, de inspección ambiental.
 • Decreto 455/1996, do 7 de novembro, de fianzas en materia ambiental.
 • Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal.
 • Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental.
 • Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia.
 • Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.
Contacto/s relacionados
 • Servizo de Prevención e Control Integrados da Contaminación